Бид уучлахгүй

Прокурорын байгууллагыг ил тод нээлттэй ажиллахыг шаардаж гарын үсгээ зурна уу

Бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс Прокурорын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5, 8 дугаар зүйлийн  8.1, 8.2, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 үндэслэн Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангуулах зорилгоор Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрыг хуулийн хүрээнд ил тод ажиллахыг шаардаж байна. Иргэн та дэмжиж гарын үсгээ зурна уу.

192 зурсан. Зорилт 300

64% Гарын үсэг зурах
8810-0660