Бид уучлахгүй

Бид уучлахгүй хөдөлгөөний цахим гарын үсэг хэрхэн ажиллах вэ?


1

Нийгэмд үүссэн асуудлыг шийдэх шийдлийг санал болгоно

2

Тухайн шийдэл дээр иргэдийн дэмжлэгийг хүсч цахимаар гарын үсэг цуглуулна

3

Холбогдох албан тушаалтнаар шийдвэр гаргуулна

8810-0660